Make your own free website on Tripod.com
| หน้าแรก | | เกี่ยวกับโรงเรียน | | ข้อมูลพื้นฐาน | | วิสัยทัศน์ |

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

1.ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
1.1 จำนวนห้องเรียน และห้องพิเศษ
-ห้องเรียน โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 จำนวน 5 ห้องเรียน
    อนุบาล 2 จำนวน 5 ห้องเรียน
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 27 ห้องเรียน
    รวม 37 ห้องเรียน

-ห้องพิเศษ และห้องกิจกรรม
อาคาร 1 1. ห้องสำนักงาน ห้องผู้อำนวยการ จำนวน 3 ห้องเรียน
  2. ห้องสมุด จำนวน 3 ห้องเรียน
  3. ห้องศิลปะ จำนวน 1 ห้องเรียน
  4. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ห้องเรียน
อาคาร 2 1. ห้องประชุม จำนวน 4 ห้องเรียน
  2. ห้องศูนย์วิทยาการ จำนวน 1 ห้องเรียน
  3. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
อาคาร 3 1. ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้องเรียน
  2. ห้องนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้องเรียน
  3. ห้องพลศึกษา-เกษตร จำนวน 1 ห้องเรียน
อาคาร 4 1. ห้องการงานอาชีพฯ จำนวน 1 ห้องเรียน
  2. ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
  3. ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้องเรียน
  4. ห้องพัสดึอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียน
  5. ห้องจริยธรรม จำนวน 1 ห้องเรียน
  6. ห้องศิลปะ จำนวน 1 ห้องเรียน
  7. ห้องลูกเสือ จำนวน 1 ห้องเรียน
อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ    


จำนวนนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล มีนักเรียนชายจำนวน 159 คน
  มีนักเรียนหญิงจำนวน 161 คน
  รวม 320 คน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียนชายจำนวน 520 คน
  มีนักเรียนหญิงจำนวน 449 คน
  รวม 951 คน


ข้อมูลเกี่ยวกับครู

ผู้บริหารโรงเรียน
นายประทีป จุนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพิมพ์ศิริ นาประเสริฐ ู้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสุชานันท์ สันติจิตรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
นางวนารัตน์ ไกรรมย์สม ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายปกครอง

จำนวนบุคคลากร
ข้าราชการครูชาย 5 คน
ข้าราชการครูหญิง 47 คน
ครูจ้างหญิง - คน
คนเลี้ยงเด็ก(ครูพี่เลี้ยง) 10 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ - คน
ภารโรงจ้างประจำ 3 คน
ภารโรงจ้างชั่วคราว 2 คน
คนสวน 1 คน

วุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครู
ปริญญาโท 10 คน
ปริญญาตรี 39 คน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 3 คน
รวม 52 คน