Make your own free website on Tripod.com
| หน้าแรก | | เกี่ยวกับโรงเรียน | | ข้อมูลพื้นฐาน | | วิสัยทัศน์ |

เกี่ยวกับโรงเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ตั้ง อยู่บริเวณด้านหลังเรื่อนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเลขที่ 111 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางกราราชทัณฑ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้แบ่งที่ดินจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ให้สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ และเพื่อเป็นการฉลองสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี จึงได้ชื่อว่า "โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช"

โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2525 (14 พฤษภาคม 2525) ในระยะเริ่มแรก มีอาคารเรียน 1 หลัง 15 ห้องเรียน บ้านพักภารโรง 1 หลัง มีนักเรียนจำนวน 178 คน ครู 11 คน ภารโรง 1 คน โดยมี นายไพโรจน์ ทวิชศรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนแห่งนี้ ในระยะเริ่มต้น สภาพของโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนเท่าที่ควร เพราะพื้นที่เป็นหลุม มีน้ำท่วมขังตลอดปี ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ได้พยายามจัดหางบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียน โดยตลอด ซึ่งในการนี้ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน สมาชิกสภาเขตสมาชิกสภากรุงเทพฯ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียนจึงได้มีการพัฒนายกระดับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้ปกครองมอบความไว้วางใจนำบุตรหลานมาฝากเรียนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช เป็นโรงเรียนที่มีบริเวณ กว้างขวาง การคมนาคมสะดวก สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ปลอดภัย อาคารสถานที่พร้อมจะให้บริการด้านการศึกษา แก่นักเรียน แต่มีข้อจำกัดที่จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอที่จะให้บริการโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการให้บริการแก่นักเรียนในระดับ ชั้นอนุบาล ซึ่งผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว จำเป็นต้องนำบุตรหลานมาฝากเรียนเพื่อ ให้ครูเป็นผู้ดูแลแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านพักข้าราชการและเรื่อนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านพักข้าราชการและเรื่อนจำกลางคลองเปรม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้าน ซอยโรงเรียนเพชรรัตน์

นโยบายของโรงเรียน
1. พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
2. ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
3. พัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการ
4. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
คุณธรรม นำวิชาการ สานประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อักษรย่อโรงเรียน
ก ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร
จจ. ย่อมาจาก สำนักงานเขตจตุจักร
รส. ย่อมาจาก โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

สีประจำโรงเรียน
สีชมพู หมายถึง ความอ่อนหวาน ความน่ารัก ความสุข
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความสดชื่น คงทน

ต้นไำม้ประจำโรงเรียน
ต้นชัยพฤกษ์ หมายถึง ความเจริญถาวรในความรู้


คติพจน์ของโรงเรียน
สุวิชโชว ชเนสุโต แปลว่า ผู้มีวิชาดี เป็นเด่นในหมู่ชน

ลักษณะของชุมชนบริเวณโรงเรียน
สภาพโดยทั่วไปของชุมชนบริเวณโรงเรียน ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับกลาง และค่อนข้างยากจน ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างกรมราชทัณฑ์ พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ข้าราชการตำรวจ นอกจากนี้ ยังมีชุมชนบริเวณใกล้เคียงอีกหลายชุมชน เช่น ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดพงษ์เพชร ชุมชนหลังวัดเสมียนนารี ชุมชนประชานิเวศน์ ฯลฯ

ลักษณะของประชากรและผู้ปกครองนักเรียน
ประชากรและผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างยากจน ทุกคนต้องประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว เป็นผลให้เวลาในการดูแลเอาใจใส่ บุตรหลานมีน้อย จำเป็นต้องพึ่งโรงเรียนให้ช่วยดูแลแทน ซึ่งอาชีพของประชากร และผู้ปกครองนักเรียน แบ่งได้ดังนี้

ข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 29.52
ค้าขาย ร้อยละ 19.82
รับจ้าง + กรรมกร ร้อยละ 47.77
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 2.12
อื่นๆ ร้อยละ 0.77

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนเป็นชุมชนของครอบครัวเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิง เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง โรงเรียนจึงมีความพยายามจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม จึงใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ บุคลากร วัดเสมียนนารี กลุ่มเรือนจำต่างๆตลาดนัด สวนจตุจักร พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนรถไฟ และจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น บ่อเลี้ยงปลา สวนกล้วย แปลงผักปลอดสารพิษ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน